#bãi nhiệm tư cách ĐBQH

Bài viết có tag bãi nhiệm tư cách ĐBQH

- vừa được xem lúc
Đề nghị bãi nhiệm tư cách Đại biểu Quốc hội với ông Phạm Phú Quốc

Đề nghị bãi nhiệm tư cách Đại biểu Quốc hội với ông Phạm Phú Quốc

Trong tuần này, TP.HCM sẽ báo cáo cơ quan thẩm quyền đề nghị bãi nhiệm tư cách ĐBQH đối với ông Phạm Phú Quốc. Quan điểm của TP.HCM là sẽ xử lý quyết liệt, minh bạch.

0 9