#HồTiêuHàTiên

Bài viết có tag HồTiêuHàTiên

- vừa được xem lúc
Phát triển thương hiệu – nhãn hiệu tập thể hồ tiêu Hà Tiên | THKG

Phát triển thương hiệu – nhãn hiệu tập thể hồ tiêu Hà Tiên | THKG

Kiên Giang có diện tích trồng hồ tiêu khoảng 1.000 ha với sản lượng 2.

6 8