#khu di tích

Bài viết có tag khu di tích

- vừa được xem lúc
Về thăm khu di tích lịch sử an ninh khu 9

Về thăm khu di tích lịch sử an ninh khu 9

U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang là vùng căn cứ địa cách mạng, kiên cường suốt mấy chục năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.

1 2