#mục tiêu kép

Bài viết có tag mục tiêu kép

- vừa được xem lúc
Vì sao cần thay đổi để dần sống chung với dịch?

Vì sao cần thay đổi để dần sống chung với dịch?

"Nếu năm 2020 chúng ta tìm mọi cách không để dịch xâm nhập cộng đồng thì đến năm 2021, vấn đề đã khác", ông Hoàng Văn Cường nói.

7 6